Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Korporativ boshqaruv

Samarali korporativ boshqarish bankning muvaffaqqiyatli faoliyatining muxim sharti xisoblanadi, barqaror rivojlanishni aniqlovchi, aksiyadorlar, mijozlar va boshqa aloqador shaxslarning xuquqlari va xaqlarini ximoya qiluvchi, moliyaviy tashkilotning faoliyatini oshirish soxasidagi eng muxim yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.

Bank faoliyati turli risklar bilan bog'likdir. Shu bois korporativ boshqarishga va ichki nazoratga mukammal yondashuv zaruriyati mavjud. Ichki nazoratning aniq tizimini o'rnatish uchun bank risklar tavsifining tulik va doimiy baxolashini o'tkazadi.

Bankda boshqarishning yuqori organi - Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi, bank Kengashi, bank Boshqaruvi, hamda Taftish Komissiyasi, Boshqaruv qoshidagi 3ta Qo'mita va Kengash qoshidagi Kengash a'zolari kiruvchi 2ta Qo'mitani o'z ichiga olgan korporativ boshqarishning mukammal tuzilmasi ishlamoqda.

Bank Kengashi qoshidagi qo'mitalar:
Bank Boshqaruvi qoshidagi qo'mitalar:
Aktivlar va passivlarni boshqarish tizimi bankning barqarorligini va bank operatsiyalarini rentabelligini quvvatlashning asosiy omili xisoblanadi. Resurslarni boshqarish qo'mitasining Qo'mitaning asosiy vazifalari quyidagilar:
Bankda faoliyat ko'rsatayotgan kredit qo'mitasi kredit risklari darajasini maksimal pasaytirishni ta'minlash uchun xizmat qiladi. Uning asosiy vazifalari quyidagilar

Bankning investitsion faoliyati kengayishi sababli tashkil topgan investitsiya Qo'mitasi ham korporativ boshqaruvda muhim o'rin tutadi. U quyidagi vazifalarni bajaradi:

Korporativ boshqaruvning barcha tuzilmalari faoliyati bank biznesining ajralmas qismi hisoblangan risklarni kamaytirish va oldini olish uchun qaratilgan.

AT "Aloqabank"ning boshqaruv-tashkiliy strukturasi | pdf (110 Kb)

Aksiyadorlik kapitali tarkibi | pdf (501 Kb)