Ofis va Bankomatlar
Qidirmoq

Aktual ma'lumotlar

2015 yil 1 aprel holatiga bank aktivlari 967,2 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (748,5 mlrd. so’m) nisbatan 218,7 mlrd. so’m yoki 129,2 foizga o’shdi.

2015 yil 1 iyul holatiga bank aktivlari 1 031,5 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (842,3 mlrd. so’m) nisbatan 189,2 mlrd. so’m yoki 122,5 foizga o’shdi.

2015 yil 1 oktyabr holatiga bank aktivlari 1 116,3 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (875,8 mlrd. so’m) nisbatan 240,5 mlrd. so’m yoki 127,5 foizga o’shdi.

2016 yil 1 yanvar holatiga bank aktivlari 1 217,8 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 009,5 mlrd. so’m) nisbatan 208,3 mlrd. so’m yoki 120,6 foizga o’shdi.

2016 yil 1 aprel holatiga bank aktivlari 1 296,1 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (967,2 mlrd. so’m) nisbatan 328,9 mlrd. so’m yoki 134,0 foizga o’shdi.

2016 yil 1 iyul holatiga bank aktivlari 1 325,3 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 031,5 mlrd. so’m) nisbatan 293,8 mlrd. so’m yoki 128,5 foizga o’shdi.

2016 yil 1 oktyabr holatiga bank aktivlari 1 375,1 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 116,3 mlrd. so’m) nisbatan 258,8 mlrd. so’m yoki 123,2 foizga o’shdi.

2017 yil 1 yanvar holatiga bank aktivlari 1 574,2 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 217,8 mlrd. so’m) nisbatan 356,4 mlrd. so’m yoki 129,3 foizga o’shdi.

2017 yil 1 aprel holatiga bank aktivlari 1 679,6 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 296,1 mlrd. so’m) nisbatan 383,5 mlrd. so’m yoki 129,6 foizga o’shdi.

2017 yil 1 iyul holatiga bank aktivlari 1 777,7 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 325,3 mlrd. so’m) nisbatan 452,4 mlrd. so’m yoki 134,1 foizga o’shdi.

2017 yil 1 oktyabr holatiga bank aktivlari 2 841,5 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 375,1 mlrd. so’m) nisbatan 1 466,4 mlrd. so’m yoki 206,6 foizga o’shdi.

2018 yil 1 yanvar holatiga bank aktivlari 2 792,2 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 574,2 mlrd. so’m) nisbatan 1 218,0 mlrd. so’m yoki 177,4 foizga o’shdi.

2018 yil 1 aprel holatiga bank aktivlari 3 335,85 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 679,61 mlrd. so’m) nisbatan 1 656,24 mlrd. so’m yoki 198,61 foizga o’shdi.

2018 yil 1 iyul holatiga bank aktivlari 4 064,99 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (1 775,37 mlrd. so’m) nisbatan 2 289,62 mlrd. so’m yoki 228,97 foizga o’shdi.

2018 yil 1 oktyabr holatiga bank aktivlari 5 001,0 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (2 841,5 mlrd. so’m) nisbatan 2 159,6 mlrd. so’m yoki 176,0 foizga o’shdi.

2019 yil 1 yanvar holatiga bank aktivlari 5 846,6 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (2 792,2 mlrd. so’m) nisbatan 3 054,4 mlrd. so’m yoki 209,4 foizga o’shdi.

2019 yil 1 aprel holatiga bank aktivlari 6 031,14 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (3 335,85 mlrd. so’m) nisbatan 2 695,29 mlrd. so’m yoki 180,8 foizga o’shdi.

2019 yil 1 iyul holatiga bank aktivlari 6 700,05 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (4 064,99 mlrd. so’m) nisbatan 2 635,06 mlrd. so’m yoki 164,82 foizga o’shdi.

2019 yil 1 oktyabr holatiga bank aktivlari 7 291,16 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (5 001,04 mlrd. so’m) nisbatan 2 290,12 mlrd. so’m yoki 145,79 foizga o’shdi.

2020 yil 1 yanvar holatiga bank aktivlari 7 343,64 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (5 846,63 mlrd. so’m) nisbatan 1 497,01 mlrd. so’m yoki 125,6 foizga o’shdi.

2020 yil 1 aprel holatiga bank aktivlari 7 256,4 mlrd. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga (6 031,2 mlrd. so‘m) nisbatan 1 225,2 mlrd. so‘m yoki 120,3 foizga o‘sdi.

2020 yil 1 iyul holatiga bank aktivlari 7 526,0 mlrd. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga (6 700,0 mlrd. so‘m) nisbatan 826,0 mlrd. so‘m yoki 112,3 foizga o‘sdi.

2020 yil 1 oktyabr holatiga bank aktivlari 8 056,9 mlrd. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga (7 291,2 mlrd. so‘m) nisbatan 765,7 mlrd. so‘m yoki 110,5% foizga o‘sdi.

2021 yil 1 yanvar holatiga bank aktivlarining 5 696,9 mlrd. so‘mi yoki 70,3 foizi kredit qo‘yilmalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

2021 yil 1 aprel holatiga bank aktivlarining 5 957,3 mlrd. so‘mi yoki 70,0 foizi kredit qo‘yilmalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

2021 yil 1 iyul holatiga bank aktivlarining 6 185,2 mlrd. so‘mi yoki 68,4 foizi kredit qo‘yilmalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

Axborot markazi

beta-versiya